Cílem projektu je zvýšit ekologické povědomí u žáků základních škol a seznámit je s praktickým systémem monitoringu. Do projektu jsou zapojeny 4 české a 1 polská škola. Projekt je úrovní nastaven pro děti v 8. a 9. třídách.

Teoretická výuka je zaměřena na problematiku ovzduší a jeho dopady na zdraví, včetně vlivu životního stylu. Pro tento účel byla připravena sada prezentací ve formě videoklipu, animací a PowerPointových prezentací, zaměřených na:

  • koloběh znečištění ovzduší v přírodě
  • popis jednotlivých látek v ovzduší, toxikologie, zdroje
  • zdravotní účinky ovzduší
  • správný životní styl a jeho vliv na zdraví
  • způsob monitorování ovzduší
  • emise a imise
  • lokální topeniště a jejich vliv na ovzduší
  • doprava a její vliv na ovzduší
  • dálkové přenosy a společné ovzduší na hranici

Praktická výuka je zaměřená na odběr suspendovaných částic (jemného prachu) PM10, referenční metodou. Přístroje zakoupené pro projekt jsou plně automatické, ovládané telefonem nebo tabletem v prostředí Android. Data se vkládají elektronicky na web projektu. Vážení odebraných filtrů provádí akreditovaná laboratoř.

Praktický monitoring PM10 se pro účely projektu bude provádět na vybraných místech s minimální četností 62 vzorků za kalendářní rok od 1.9.2015 do konce roku 2020. Do 15.7.2015 probíhá testovací měření za účelem zvládnutí odběrové techniky. Žáci tmají za úkol otestovat webové rozhraní pro přístroj a data.

Při výběru míst jde o studium souvislostí “ZDROJ = KONCENTRACE”. Výběr monitorovaných míst bude zaměřen na výskyt zdrojů znečišťování ovzduší. Žáci budou měřit na křižovatkách, autobusových zastávkách, v blízkosti rodinných domů, v parcích, v lese atd. Zařazeny budou i pozaďové, čisté lokality. Mezi měření bude zařazen také odběr ve školní třídě, kanceláři, těloscvičně atd. Odběrové zařízení je přenosné a má široké možnosti rozšiřování do budoucnosti.

Projekt předpokládá dlouhodobou spolupráci, sdílení výsledků, pracovní workshopy a konference. Děti mají pochopit souvislosti dat a zdrojů znečišťování, naučit se s daty pracovat. Edukace v kombinaci s měřením má zvýšit osobní odpovědnost dětí k péči o čisté ovzduší.Projekt: Ovzduší bez hranic - 1. etapa ve školách" registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.05/15.04515
Tento projekt je spolufinancován z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - PR 2007 - 2013 z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz - RP 2007-2013 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.
Partneři projektu: Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Powiat Cieszyński