O programu

Program Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu

Cílem programu je podpořit zlepšení environmentální situace v ekosystémech a omezit nepříznivé účinky znečištění a dalších lidských činností na životní prostředí České republiky. Finanční prostředky z Norských fondů mají zároveň přispět ke zmírnění klimatické změny a prostřednictvím adaptačních opatření snížit zranitelnost obcí a regionů vůči této změně. Program řeší dvě základní oblasti kterými jsou „Životní prostředí a ekosystémy“ a „Adaptace a mitigace klimatické změny“

Více informací lze najít na stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky

O projektu

i-AIRP's: Identifikace znečištění ovzduší na českopolském pohraničí

  • Číslo výzvy: NF Call 2A – 3.2.1.1
  • Výzva: Tromso – Monitoring kvality ovzduší, identifikace zdrojů a zpracování akčních plánů
  • Výše grantu: 15 104 117 CZK

Moravskoslezský kraj a zvláště jeho českopolská hranice patří dlouhodobě mezi území s nejvíce znečištěným ovzduším. Přestože se území kraje intenzivně monitoruje, je obtížné jasně definovat potřebné opatření na jednotlivých zdrojích znečišťování ovzduší, zejména díky hustoty osídlení, průmyslové výroby a specifické morfologii terénu, která propojuje české a polské území. Na hranici se nacházejí větší města, spojené s menšími sídlo do charakteristické Slezské zástavby. Každá tato lokalita má „vlastní“ problémy se zdroji znečišťování ovzduší. Akční plány, které vzniknou v rámci předkládaného projektu, pomůžou řešit problém s lokálními zdroji    zároveň  přispějí ke  snížení  znečištění ovzduší v celém regionu. Navrhovaná měření cíleně doplňují monitoring ovzduší (AIM) o 30 dílčích lokalit na českopolském pohraničí, které doplní současný model území, ale ve vazbě na lokální zdroje definují příčinu znečištění a nastaví možná opatření. Opatření uvedená v akčních plánech na základě měření, budou rozdělena podle ekologického přínosu a finanční náročnosti do seznamu, tak aby bylo možné budoucí prostředky využít co nejefektivněji. V projektu vzniknou dílčí akční plány pro zapojené obce/města a bude koordinován soulad s krajským akčním plánem. Do projektu budou zapojeny také vybrané polské obce. Kooperaci jednotlivých obcí zajistí klíčový partner RSTS, který jako právní subjekt obce sdružuje. Samotné měření proběhne na linii Opava, Bohumín, Karviná, Český Těšín, Třinec, Jablunkov a bude realizováno referenčními/ ekvivalentními metodami. Měřeny budou suspendované částice PMx, NO/NO2, meteorologické parametry a PAU. U skupiny PAU bude provedena hloubková analýza (diagnostické poměry) pro identifikaci původu PAU. Monitoring je tak naplánován na 18 měsíců.

Cíl projektu

Cílem projektu i-AIRP’s je identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v „neměřených“ lokalitách pro potřeby zapojených partnerských měst a obcí a návrh řešení lokálních problémů znečišťování ovzduší. Akční plány budou vytvořeny ve spolupráci se zapojenými městy a obcemi pro jejich potřeby a budou připraveny na předložení do příslušného zastupitelstva, aby došlo k jejich následné realizaci.

Chci vědět více o plánovaných aktivitách a lokalitě ovlivněné projektem

O projektu

Informace o měřící technice

PMx

Analýza suspendovaných částic PM10 bude kontinuálně měřena referenčním analyzátorem PALAS Fidas 200 využívající optickou metodu. Základem je počítání částic prašného aerosolu různých velikostních frakcí pomocí metody ortogonální nefelometrie (měření rozptylu světla v úhlu 90°).

NOx​

K monitorování koncentrace bude využito moderních kontinuálních měřících analyzátorů ENVEA(Environement SA) AC32 založených na principu chemiluminiscence. Reakce oxidu dusnatého (NO) a ozónu (O3) v plynné fázi vydává charakteristickou luminiscenci s intenzitou přímo úměrnou koncentraci oxidu dusnatého.

PAU

Pro odběr vzorků a analýzu PAH je zvolen modifikovaný postup spočívající v odběru vzdušniny v měřících bodech pomocí odběrové aparatury sestavené z čerpadla LECKEL s odběrovou hlavicí PM10 osazenou křemenným filtrem vhodným pro kolektování pevné frakce ovzduší pro následnou analýzu polyaromátů.

Publicita

Aktuálně: Kontinuální monitoring

Po zahájení 1. měřící kampaně  v rámci projektu i-AIRP’s pokračuje realizační tým VŠB monitoringem ovzduší na vybraných lokalitách podle harmonogramu a zároveň probíhá komunikace se starosty a pracovníky životního prostředí, zejména s ohledem na přípravu akčních plánů.

1

Petrovice u Karviné 1

16

Ropice3

2

Petrovice u Karviné 2

17

Bolatice1

3

Petrovice u Karviné 3

18

Bolatice2

4

Gódow1

19

Bolatice3

5

Gódow2

20

Karviná1

6

Bystřice 1

21

Karviná2

7

Bystřice 2

22

Karviná3

8

Bystřice 3

23

Karviná4

9

Vendryně1

24

Karviná5

10

Vendryně2

25

Český Těšín1

11

Vendryně3

26

Český Těšín2

12

Goleszow1

27

Český Těšín3

13

Goleszow2

28

Český Těšín4

14

Ropice1

29

Český Těšín5

15

Ropice2

30

Český Těšín6

V Březnu proběhlo jednání ke spolupráci VŠB TO Ostrava a Moravskoslezského kraje při přípravě akčních plánů. Zde si můžete prohlédnout prezentaci.

AIRPS-NF-prezentace

Na začátku února 2022 byly v rámci projektu i-AIRP’s zahájeny první měření, a to v lokalitách Petrovice u Karviné, Gódow, Bystřice, Vendryně a Český Těšín. V každé lokalitě se pravidelně odebírají vzorky a provádí kontinuální měření po dobu 30 dní. Vzorky se analyzují v akreditovaných laboratořích VŠB

Od listopadu 2021 se v rámci projektu i-AIRP’s realizační tým VŠB intenzivně zabýval výběrem měřících míst podle zadání projektu i v souladu se záměry obce, a to zejména s ohledem na připojení ke zdroji elektrické energie a zabezpečení. Probíhala komunikace se starosty a pracovníky životního prostředí, připravovala se měřící technika ve spolupráci s vítězným dodavatelem monitoringu společností ENVItech Bohemia, s.r.o.

Publicita

Kontakt

Mgr. Jiří Bílek, Ph.D.